Aktivator superlim spray 150ml

  • 99 SEK
I lager.
Lagersaldo: 8
Artikelnummer: 35
Dela

• Aktivator för att påskynda härdningen av snabblim

• Lämplig för Titebond Instant-lim

Aktivator CA för instant cyanoakrylat (CA) lim i 150 ml sprayburk. Aktivator påskyndar härdningen av Titebond Instant-lim och andra snabblim. Används under förhållanden som är ogynnsamma för den naturliga härdningen: torra och kalla förhållanden, vid limning av inaktiva material eller vid applicering av ett tjockt lager lim. Denna produkt kan inte användas för att binda material som inte är resistenta mot organiska lösningsmedel (t.ex. polystyren EPS).

Applicering: Appliceras från 20-25 cm på rena och torra ytor, appliceringstemperaturområdet är +10°C till +30°C.

Aktivator kan appliceras på två sätt:

Små delar: Applicera aktivatorn på en limyta och låt torka (den förblir aktiv i flera timmar). Applicera sedan limmet på den andra ytan och bind delarna.

Stora delar: Applicera lim på ena ytan, bind ihop delarna och spraya fogen med aktivatorn.

Förvaring: i en tttsluten behållare, på en sval, torr och mörk plats (+5°C till +25°C). Utsätt inte för temperaturer under +2°C.

Lagringstid: Under korrekta förvaringsförhållanden är produkten garanterad att hålla i 1 år i oöppnad originalförpackning.

Produkten innehåller ämnen som klassificeras som farliga enligt förordning (EG) nr 1272/2008.

Fara:

Faroangivelser:

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehållare: Kan spricka vid upphettning.

H302 Farligt vid förtäring.

H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras utom räckhåll för barn.

P210 Förvaras åtskilt från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Ingen rökning.

P211 Spraya inte mot öppen låga eller annan antändningskälla.

P251 Får inte sticka hål eller bränna, inte ens efter användning.

P261 Undvik inandning av spray.

P271 Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon kan andas.

P410+P412 Skyddas mot solljus. Utsätt inte för temperaturer över 50 °C.

P501 Kassera innehållet/behållaren genom att slänga dem i en behållare för farligt avfall.